Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji

Regulamin

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Praktyka zawodowa: „FIZJOCEPCJA” mgr Patryk Grzywacz, zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:

− przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

− wpisu nr Z-214400-20191005 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

− niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2.Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Radlinie przy ul. Sokolskiej 6.

II CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1.Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

2.Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii,

a w szczególności:

− wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu,

− badanie funkcjonalne i fizjoterapia

− fizjoprofilaktyka,

− wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

  1. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1.W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

2.Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki/w miejscu wezwania

  1. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia.

  1. Terapeuta ma prawo odmówić udzielenia świadczeń osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, agresywnym oraz zaniedbanym higienicznie.
  1. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
  1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:

− za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 1 zł,

− za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 1 zł,

− za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi 0 zł.

    1. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
    2. W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
  1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.

2.Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Warszawa dnia 05.10.2019

Cennik:

Wizyta gabinetowa 80zł

Terapie długoterminowe 70zł

Masaż, terapia rozluźniająca 70zł

Kinesiotaping 30zł

Masaż aparatem do drenażu limfatycznego 50zł

 

Sprawdź także